Οργάνωση Παραγωγών ΟΕΦ

Το πρόγραμμα της ΟΕΦ του Αγροτικού Συνεταιρισμού Συκέας στο πλαίσιο των Καν. (ΕΕ) 611/2014 και 615/2014 της Επιτροπής για την τριετία 2015-2018 περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων για τη βελτίωση της ποιότητας του παραγόμενου ελαιόλαδου.

Στόχος είναι ο συντονισμός και η ενίσχυση του έργου των 154 ελαιοκαλλιεργητών μελών της  ΟΕΦ και η προώθηση ενός μοντέλου καλλιέργειας της ελιάς, το οποίο θα βασίζεται κατά κύριο λόγο στη χρήση φιλικών προς το περιβάλλον μεθόδων παραγωγής και στην πιστοποιημένη ιχνηλασιμότητα και ποιότητα του τελικού προϊόντος.

Οι δράσεις του Προγράμματος:

Ανάπτυξη και εφαρμογή Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης

Στο πλαίσιο του Προγράμματος, η ΟΕΦ θα εφαρμόσει ένα σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης αξιοποιώντας τη δυναμική που προσδιορίζει η συλλογικότητα και εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα γεωτεχνική υποστήριξη στους παραγωγούς που ενδιαφέρονται να ενταχθούν σε καθεστώς βιολογικής γεωργίας.

Τα 154 μέλη της θα πιστοποιηθούν σύμφωνα με το εθνικό πρότυπο AGRO 2.1 & 2.2/3. Πιστοποίηση η οποία θα συνεχιστεί καθ’ όλη την τριετία αποδεικνύοντας έμπρακτα τη σημασία της ΟΕΦ στην παραγωγή ποιοτικού ελαιολάδου αφού στην περιοχή ευθύνης της παράγεται τόσο το ποιοτικά ανώτερο εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ενδειξης “Λακωνία”, όσο και το βιολογικό ελαιόλαδο.

Αντίστοιχα, στις εκπαιδεύσεις που πραγματοποιούνται ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στα οφέλη της συλλογικής διαχείρισης της ελαιοκαλλιέργειας, της συλλογικής συγκομιδής, της αποθήκευσης, της επεξεργασίας και της εμπορίας με αποτέλεσμα ένα άριστο ποιοτικά τελικό προϊόν.

Έργα επίδειξης που αποσκοπούν στην ανάκτηση και επαναχρησιμοποίηση των υποπροϊόντων του αγροκτήματος/εκπαιδεύσεις παραγωγών

Εκπαιδευτικά σεμινάρια στους ελαιοπαραγωγούς με σκοπό την προώθηση αειφόρων προτύπων παραγωγής ελαιολάδου, την ενημέρωση για τα μέτρα που μπορούν να λάβουν προκειμένου να μειωθούν οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις, την ανάκτηση και επαναχρησιμοποίηση των υποπροϊόντων του αγροκτήματος και τη σωστή διαχείριση των αποβλήτων.

Κάθε παραγωγός θα εκπαιδευτεί δύο φορές τη διάρκεια του τρίτου έτος ώστε όλοι να είναι ενήμεροι για τα μέτρα που πρέπει να πάρουν προκειμένου να μειωθούν οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις σχετικές με τις δραστηριότητές τους κατά την παραγωγική διαδικασία.

Παροχή τεχνικής βοήθειας στην παραγωγή, την ελαιουργική μεταποιητική βιομηχανία, στις επιχειρήσεις παραγωγής επιτραπέζιων ελιών, τα ελαιοτριβεία και τα συσκευαστήρια σε θέματα που σχετίζονται με την ποιότητα των προϊόντων

Με την προμήθεια του κατάλληλου εξοπλισμού (ανοξείδωτων δεξαμενών & σωληνώσεων και  decanter).

Ανάπτυξη και εφαρμογή συστήματος ιχνηλασιμότητας

Σε επίπεδο ελαιοτριβείου, θα αναπτυχθεί και θα εφαρμοστεί εσωτερικό Σύστημα Ιχνηλασιμότητας που θα πιστοποιείται ετησίως σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 22005:2007.

Αντίστοιχα στις εγκαταστάσεις του ελαιοτριβείου, θα αναπτυχθεί και θα εφαρμοστεί ηλεκτρονικό Σύστημα Ιχνηλασιμότητας.

Εξίσου σημαντικό κομμάτι για τη σωστή ιχνηλασιμότητα είναι η παρακολούθηση σε επίπεδο παραγωγού. Για το λόγο αυτό, έχουν ήδη δοθεί σε όσους συμμετέχουν και στην ολοκληρωμένη διαχείριση, ειδικά σχεδιασμένο τετράδιο ιχνηλασιμότητας όπου καταγράφονται όλα τα κρίσιμα στοιχεία για την περαιτέρω ιχνηλασιμότητα.

Ανάπτυξη και εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης της ποιότητας και της ασφάλειας των τροφίμων

H ΟΕΦ συνεχίζει να εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίμων σύμφωνα με το πρότυπο ISO 22000:2005 στις εγκαταστάσεις του ελαιοτριβείου της.

Ετσι αφού γίνει καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης και ο απαραίτητος έλεγχος για την τήρηση των προαπαιτούμενων, θα πραγματοποιηθεί εσωτερική επιθεώρηση και εκπαίδευση στο προσωπικό της ΟΕΦ που σχετίζεται με το χειρισμό τροφίμων, σε θέματα όπως:

Βασικές αρχές υγιεινής των τροφίμων (επικινδυνότητα τροφίμων, τροφικές δηλητηριάσεις, κατηγορίες κινδύνων, μικροβιολογία τροφίμων, κλπ. )

Κανόνες Υγιεινής προσωπικού

Υποδομή και χώροι

Γενικές απαιτήσεις για χώρους παραγωγής τροφίμων

Ορθές Πρακτικές Διασφάλισης Υγιεινής Τροφίμων (έλεγχος τρωκτικών και εντόμων, διαχείριση απορριμμάτων, καθαρισμοί και απολυμάνσεις, αποφυγή επιμολύνσεων, κλπ.)

ΣΔΑΤ, Ανάπτυξη – εφαρμογή – αξιολόγηση – βελτίωση

Νομικό πλαίσιο περί υγιεινής τροφίμων

Επικοινωνιακές δράσεις

Στοχευμένες ενέργειες όπως η παρούσα ιστοσελίδα που προβάλουν την ΟΕΦ και να τεκμηριώνουν την ανταγωνιστική θέση των προϊόντων της (χρήση φιλικών προς το περιβάλλον μεθόδων παραγωγής, πιστοποιημένη ιχνηλασιμότητα, ποιότητα τελικού προϊόντος κ.α.).