Ο Α.Ε.Σ. Συκέας αναγνωρίσθηκε πρώτη φορά ως Οργάνωση Παραγωγών το Δεκέμβριο του 2014 και αριθμούσε 311 μέλη τα οποία καλλιεργούσαν 10.235 στρέμματα με ελιές ποικιλίας Κορωνέϊκης και Αθηνολιά.

Τον Ιανουάριο του 2018, αναγνωρίσθηκε εκ νέου ως Οργάνωση Παραγωγών στον τομέα Ελαιολάδου και Επιτραπέζιων Ελιών, και συγκεκριμένα για το προϊόν ελαιόλαδο από την πρωτοβάθμια επιτροπή αναγνώρισης των Οργανώσεων Παραγωγών (Ο.Π.), των Ομάδων Παραγωγών (Ομ.Π.) και των Ενώσεων τους (Ε.Ο.Π.) της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας, με την έκδοση της υπ’ αριθμ. 19418/3052/19.01.2018 απόφασης.

Σήμερα, τα μέλη της Ο.Π. του Α.Ε.Σ. Συκέας που συμμετέχουν στην εφαρμογή προγράμματος εργασίας των Οργανώσεων Ελαιουργικών Φορέων (Ο.Ε.Φ.) για την τριετία 2018 – 2021, βάσει των Καν. (ΕΕ) 611/14 και 615/14 της Επιτροπής, όπως ισχύουν, είναι τριακόσια είκοσι (320). Μέσω του προγράμματος, το οποίο εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 587/25131/30.03.2018  Υ.Α., στοχεύει στην βελτίωση των ποιοτικών και ποσοτικών δεικτών, καθώς και των καλλιεργητικών μεθόδων και τη συνεχή εκπαίδευση των παραγωγών-μελών της.

Η Ο.Π. του Α.Ε.Σ. Συκέας υλοποίησε επιτυχώς αντίστοιχο πρόγραμμα εργασίας κατά την τριετία 2015 – 2018, βάσει των Καν. (ΕΕ) 611/14 και 615/14 της Επιτροπής, το οποίο εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 1802/36612/31.03.2015 Υ.Α., μέσω του οποίου προχώρησε τόσο στην προμήθεια πάγιου εξοπλισμού όσο και στην εφαρμογή υπηρεσιών, συμβάλλοντας στη βελτίωση της ποιότητας του παραγόμενου προϊόντος και αποκομίζοντας σημαντικά οφέλη για τους εκατόν πενήντα τέσσερις (154) παραγωγούς – μέλη της.