ΟΕΦ 2018-2021

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ο.Ε.Φ. 2018 – 2021

Η Οργάνωση Παραγωγών του Α.Ε.Σ. Συκέας, μέσω της υλοποίησης του προγράμματος εργασίας Ο.Ε.Φ. περιόδου 01/04/2018 – 31/03/2021, στοχεύει στη βελτίωση των ποιοτικών και ποσοτικών δεικτών, καθώς και των καλλιεργητικών μεθόδων γενικότερα. Επιδιώκει την προστασία του περιβάλλοντος, τη βελτίωση της εκμετάλλευσης των ελαιώνων, της ποιότητας και της διατηρησιμότητας του παραγόμενου ελαιολάδου, καθώς και τη διάδοση πληροφοριών σχετικά με τις δράσεις της, μέσα από την εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων ελαιοκαλλιέργειας στους παραγωγούς – μέλη της επενδύοντας στην εκπαίδευσή τους αλλά και την στοχευμένη προμήθεια παγίων. 

ΜΑΡΤΙΟΣ 2019
Την Τετάρτη 13 Μαρτίου, η foodstandard σε συνεργασία με εξειδικευμένους επιστήμονες πραγματοποίησε μια εκ των προγραμματισμένων επιστημονικών εκπαιδεύσεων για τους παραγωγούς στην περιοχή της Λακωνίας και συγκεκριμένα στον Αγροτικό Συνεταιρισμό Συκέας, στο πλαίσιο υλοποίησης δράσεων του προγράμματος δραστηριοτήτων Οργανώσεων Ελαιουργικών Φορέων.
Την εκπαίδευση υλοποίησε η εταιρεία μας με την αγαστή συνεργασία της Καθηγήτριας του ΓΠΑ και Διευθύντριας του Εργαστηρίου Δενδροκομίας, κας Ελένης Τσαντίλη και της διδακτορικής ερευνήτριας κας Αθανασίας Καραντζή. Στην εκπαιδευτική ημερίδα, αναπτύχθηκαν θέματα όπως εφαρμογή εναλλακτικών τεχνικών κλαδέματος, εποχή κλαδέματος, φυτοπροστασία, καλλιεργητικές φροντίδες, για την δράση Γiii.1 “Διεξαγωγή μαθημάτων κατάρτισης επιτόπου στον αγρό για τους παραγωγούς της Ο.Ε.Φ.”
ΜΑΡΤΙΟΣ 2019

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΕΤΟΣ

Στο πλαίσιο της δράσης Βii.1, η Ο.Ε.Φ. στοχεύει στην ορθή, οικονομική και στοχευμένη λίπανση της ελαιοκαλλιέργειας που προκύπτει από τη μείωση των άσκοπων οικονομικών εξόδων των παραγωγών της και των εισροών στο περιβάλλον. Όσον αφορά το πρώτο έτος, υλοποιήθηκαν οι παρακάτω ενέργειες:

 • Σύσταση πιλοτικής ομάδας παραγωγών
 • Δειγματοληψία εδάφους και αναλύσεις των δειγμάτων από τα αγροτεμάχια των παραγωγών της πιλοτικής ομάδας
 • Σύνταξη και διανομή εκπαιδευτικού υλικού
 • Εκπαίδευση πιλοτικής ομάδας παραγωγών στον αγρό
 • Εκπαίδευση των παραγωγών-μελών της Ο.Ε.Φ. σε ομαδικό και ατομικό επίπεδο
 • Εξαγωγή αποτελεσμάτων αναλύσεων – οδηγιών λίπανσης/ εφαρμογής ανά παραγωγό

Εφαρμόζοντας τη δράση Βiv, η Ο.Ε.Φ. αποβλέπει στον εκσυγχρονισμό της ελαιοκαλλιέργειας αλλά και στη περαιτέρω ενίσχυση των ποιοτικών χαρακτηριστικών του εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου που παράγεται στις εγκαταστάσεις του συνεταιρισμού. Όσον αφορά το πρώτο έτος, υλοποιήθηκαν οι παρακάτω ενέργειες:

 • Μελέτη, καταγραφή περιβαλλοντικών, καλλιεργητικών και κοινωνικών συνθηκών της περιοχής
 • Μελέτη προτύπων, νομοθετικών και κανονιστικών απαιτήσεων 
 • Συγκρότηση Ομάδας Παραγωγών – Καθορισμός Αρμοδιοτήτων ΣΟΔ
 • Ηλεκτρονική σύνταξη και συμπλήρωση ατομικών τετραδίων καταγραφών
 • Εκπαίδευση παραγωγών – μελών της Ο.Ε.Φ. σε ομαδικό και ατομικό επίπεδο
 • Δειγματοληψίες εδάφους και ελαιόκαρπου – αναλύσεις δειγμάτων
 • Εσωτερικές επιθεωρήσεις των παραγωγών – μελών της Ο.Ε.Φ.
 • Εσωτερική επιθεώρηση ΣΟΔ
 • Ανασκόπηση ΣΟΔ
 • Εξωτερική επιθεώρηση από τον διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης TUV HELLAS A.E.
 • Έκδοση πιστοποιητικού συμμόρφωσης με το πρότυπο AGRO 2.1, 2.2/3

Στο πλαίσιο της δράσης Βiv, η Ο.Ε.Φ. προμηθεύτηκε δύο (2) μονάδες ηλεκτρονικών υπολογιστών LENOVO, μία (1) οθόνη για ηλεκτρονικό υπολογιστή ThinkVision, έναν (1) σταθεροποιητή τάσεως UPS και ένα (1) πολυλειτουργικό εκτυπωτή HP, προμήθεια που αφορά και στα τρία έτη εφαρμογής του προγράμματος.

Η Ο.Ε.Φ. με τη δράση Γiii.1, αποσκοπεί στην εκπαίδευση των παραγωγών – μελών της σε σύγχρονες μεθόδους ελαιοκαλλιέργειας, στοχεύοντας στην αγρονομική απόδοση των παραγωγών στο χωράφι και στη χρήση φιλοπεριβαλλοντικών μεθόδων που στοχεύουν στην διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος. Όσον αφορά το πρώτο έτος, υλοποιήθηκαν οι παρακάτω ενέργειες:

 • Κατάρτιση θεματολογίας και σύνταξη εκπαιδευτικού υλικού
 • Δημιουργία και διανομή ενημερωτικών φυλλαδίων στο σύνολο των παραγωγών – μελών της Ο.Ε.Φ.
 • Εκπαίδευση των παραγωγών – μελών της Ο.Ε.Φ. σε ομαδικό και ατομικό επίπεδο 
 • Ανάρτηση εκπαιδευτικού υλικού στην ηλεκτρονική πλατφόρμα (δράση Γiv)
 • Αξιολόγηση της κατάρτισης

Η Ο.Ε.Φ. με τη δράση Γiii.2, στοχεύει στην προστασία και διαφύλαξη του περιβάλλοντος αλλά και τη ανάπτυξη κλιματικά ουδέτερων προϊόντων. Όσον αφορά το πρώτο έτος, υλοποιήθηκαν οι παρακάτω ενέργειες:

 • Κατάρτιση θεματολογίας και σύνταξη εκπαιδευτικού υλικού
 • Δημιουργία ψηφιακού εργαλείου για τη συμπλήρωση των απαιτούμενων δεδομένων 
 • Εκπαίδευση των παραγωγών – μελών της Ο.Ε.Φ. σε ομαδικό και ατομικό επίπεδο 
 • Σύνταξη και συμπλήρωση ερωτηματολογίων
 • Συλλογή, καταχώρηση και αξιολόγηση των δεδομένων των ερωτηματολογίων.
 • Προσδιορισμός ανθρακικού αποτυπώματος

Θέτοντας σε εφαρμογή τη δράση Γiv, η Ο.Ε.Φ. A.E.Σ. Συκέας έχει στόχο την δημιουργία ενός εργαλείου e-learning για την άμεση και συνεχή, εκπαίδευση και ενημέρωση των παραγωγών μελών της. Όσον αφορά το πρώτο έτος, υλοποιήθηκαν οι παρακάτω ενέργειες:

 • Δημιουργία ψηφιακού εργαλείου e-learning
 • Εικαστική σχεδίαση πλατφόρμας
 • Τεχνική υλοποίηση και τελική σχεδίαση της πλατφόρμας e-learning
 • Έλεγχος Λειτουργικότητας Πλατφόρμας – Beta Testing
 • Σύνταξη εκπαιδευτικού υλικού
 • Καταχώρηση εκπαιδευτικού υλικού λοιπών δράσεων προγράμματος εργασίας 
 • Εκπαιδεύσεις παραγωγών σε ομαδικό και ατομικό επίπεδο

H O.E.Φ. με στόχο την διαφύλαξη της ποιότητας του παραγόμενου ελαιολάδου, θα προχωρήσει στην κατασκευή χώρου φύλαξης  δεξαμενών, στο πλαίσιο της δράσης Δiv.6.  Η δράση αυτή θα εξελιχθεί κατά τη διάρκεια της τριετίας 2018 – 2021. Για το πρώτο έτος εφαρμογής της δράσης έχουν ολοκληρωθεί οι προβλεπόμενες εργασίες

Mε την εφαρμογή της δράσης Εi, η Ο.Ε.Φ. στοχεύει στο σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εφαρμογή συστήματος ιχνηλασιμότητας στις εγκαταστάσεις του ελαιοτριβείου του Α.Ε.Σ. Συκέας  σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 22005:2007. Όσον αφορά το πρώτο έτος, υλοποιήθηκαν οι παρακάτω ενέργειες:

 • Διαγνωστική Επιθεώρηση
 • Έλεγχος προαπαιτούμενων εγγράφων
 • Δημιουργία διαδικασιών/ εντύπων ιχνηλασιμότητας
 • Έλεγχος διαγράμματος ροής
 • Έλεγχος προμηθευτών πρώτων υλών και υλικών συσκευασίας
 • Εκπαίδευση στελεχών και προσωπικού
 • Εσωτερικές επιθεωρήσεις συστήματος
 • Ασκήσεις ανάκλησης
 • Ανασκοπήσεις συστήματος
 • Επιθεώρηση από τον διαπιστευμένο πιστοποιητικό φορέα TUV HELLAS Α.Ε.
 • Έκδοση πιστοποιητικού

Mε την εφαρμογή της δράσης Εii, η Ο.Ε.Φ. στοχεύει στο σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εφαρμογή συστήματος διαχείρισης της ποιότητας και ασφάλειας τροφίμων στις εγκαταστάσεις του ελαιοτριβείου της σύμφωνα με τις απαιτήσεις των προτύπων ISO 22000:2005, αντίστοιχα. Όσον αφορά το πρώτο έτος, υλοποίηθηκαν οι παρακάτω ενέργειες:

 • Διαγνωστική Επιθεώρηση
 • Εκπόνηση Συστήματος Διαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίμων (ΣΔΑΤ)
 • Οργάνωση φακέλων υποστήριξης (προσωπικού, νερού, μυοκτονιών και καθαρισμών)
 • Σύνταξη Οδηγιών Εργασίας και Αρχείων Εφαρμογής
 • Εκπαίδευση στελεχών και προσωπικού
 • Έλεγχος προμηθευτών α’ και β’ υλών
 • Αναλύσεις ελαιολάδου και νερού
 • Εσωτερική Επιθεώρηση ΣΔΑΤ
 • Ανασκόπηση συστήματος
 • Ανάλυση και διαχείριση κινδύνων/ ευκαιριών
 • Επιθεώρηση από τον διαπιστευμένο πιστοποιητικό φορέα TUV HELLAS Α.Ε.
 • Έκδοση πιστοποιητικού

Η Ο.Ε.Φ. μέσω της εφαρμογής της δράσης ΣΤi σχεδιάζει την εφαρμογή στοχευμένου πλάνου επικοινωνίας για την ανάδειξη των δράσεων και την κοινοποίηση των αποτελεσμάτων του προγράμματος στο ευρύ κοινό. Όσον αφορά το πρώτο έτος, υλοποιήθηκαν οι παρακάτω προπαρασκευαστικές ενέργειες:

 • Ταξίδι εξοικείωσης – Προετοιμασία, συμμετέχοντες, πρόσκληση και πρόγραμμα φιλοξενίας, ενημερωτικό υλικό και οργανωτικά δεδομένα
 • Δημοσιογραφικό πλάνο προβολής – Συλλογή δεδομένων και παρακολούθηση εξέλιξης ενεργειών υλοποίησης του προγράμματος ώστε να διαμορφωθεί περιεχόμενο προβολής και δημοσιότητας
 • Δημιουργία εντύπου προβολής – Δημιουργικές προτάσεις – ενδεικτική δομή – εικαστικές/ αισθητικές επιλογές.Συγκέντρωση και αξιολόγηση ενημερωτικού και οπτικού υλικού για την Ο.Ε.Φ. και το πρόγραμμα εργασίας ώστε να προσδιοριστούν οι θεματικοί άξονες

Στα πλαίσια εφαρμογής της δράσης ΣΤii, η Ο.Ε.Φ. θα αξιοποιήσει τα διαθέσιμα εργαλεία ψηφιακής επικοινωνίας για την προβολή των δράσεων του προγράμματος. Συνοπτικά, κατά το πρώτο έτος εφαρμογής του προγράμματος πραγματοποιήθηκαν: 

 • Ανασχεδιασμός ιστοσελίδας
 • Ανασχεδιασμός θεματικής ιστοσελίδας της Ο.Ε.Φ.
 • Τακτική ενημέρωση ιστοσελίδας και θεματικής ιστοσελίδας της Ο.Ε.Φ.