Οργάνωση Παραγωγών ΟΕΦ

Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Συκέας, με έδρα τη Συκέα Λακωνίας αναγνωρίστηκε με την υπ΄ αριθμόν 1440/10-02–2015 Απόφαση ως Οργάνωση Παραγωγών (ΟΠ) στον τομέα του ελαιολάδου και των επιτραπέζιων ελιών, καθώς πληρούσε τις προϋποθέσεις του ΚΑΝ (ΕΚ) 1308/2013 (άρθρα 154, 156). Ως αναγνωρισμένη Οργάνωση Παραγωγών απαριθμεί μέχρι σήμερα 154 μέλη με στόχο την εγγραφή και νέων μελών. Μέσα από τη συμμετοχή στο επερχόμενο Πρόγραμμα Εργασίας, σύμφωνα με τους Καν. (ΕΕ) 611/2014 & 615/14, η ΟΕΦ στοχεύει στη δημιουργία των κατάλληλων προϋποθέσεων για εκσυγχρονισμό της ελαιοκαλλιέργειας και περαιτέρω ενίσχυση των ποιοτικών χαρακτηριστικών του εξαιρετικού παρθένου ελαιόλαδού της, τόσο του βιολογικού όσο και του ΠΓΕ Λακωνία.

Η ΟΕΦ διαθέτει ελαιοτριβείο στην Συκέα Λακωνίας δυναμικότητας 700 τόνων ετησίως.

 

Στοχεύοντας στη συνεχή βελτίωση του τελικού προϊόντος οι εγκαταστάσεις της ΟΕΦ περιλαμβάνουν τα εξής:

-ανοξείδωτες κλιματιζόμενες δεξαμενές:  Με το σύστημα κλιματισμού η θερμοκρασία στο χώρο αποθήκευσης ελαιολάδου διατηρείται εντός συγκεκριμένων τιμών, με αποτέλεσμα να διασφαλίζεται η διατήρηση των ποιοτικών χαρακτηριστικών του και να αποφεύγεται η υποβάθμισή του.

-κλαρκ: Για την ασφαλή μεταφορά των παλετών με τους περιέκτες της ελιάς από το χώρο παραλαβής στο εσωτερικό των ελαιοτριβείων χωρίς επιμολύνσεις του παραγόμενου ελαιολάδου με καυσαέρια των συμβατικών μέσων μεταφοράς προβλέπεται η προμήθεια ηλεκτροκίνητου ανυψωτικού μηχανήματος.

-παλετοκιβώτια: Επιτρέπουν τον καλύτερο αερισμό των καρπών, με αποτέλεσμα να μην αναπτύσσονται υψηλές θερμοκρασίες στις ελιές, οι οποίες οδηγούν σε σημαντική υποβάθμιση της ποιότητας του τελικού προϊόντος λόγω της αύξησης της οξύτητάς του.

 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015

Πρόγραμμα Εργασiας ΟΕΦ 2015-2018 Δείτε εδώ αναλυτικά τις δράσεις

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2015

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2015

Δραστηριοτητα Βiv Τετράδιο παραγωγού Στους 154 ελαιοπαραγωγούς της Ομάδας ΣΟΔ (Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης) διανεμήθηκε το ειδικά διαμορφωμένο τετράδιο παραγωγού στο οποίο συμπληρώνουν δεδομένα για την καλύτερη οργάνωση τους όπως οι καλλιεργητικές φροντίδες, η συγκομιδή κ.λπ. Για την άρτια συμπλήρωσή του προηγήθηκε εκπαιδευτικό σεμινάριο.

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2015

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2015

Δραστηριοτητα Βiv Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης (AGRO 2.1&2.2.) Κατάρτιση των ελαιοπαραγωγών σε θέματα που αφορούν τις καλλιεργητικές πρακτικές, τη φυτοπροστασία, την άρδευση και τις αρχές που διέπουν την ολοκληρωμένη διαχείριση και έχει σαν στόχο την παραγωγή ποιοτικών φιλοπεριβαλλοντικών προϊόντων και την αειφορία.

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2015

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2015

Δραστηριότητα Δiv.2 Προμήθεια decanter

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2015

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2015

Δραστηριότητα Εi Εφαρμογή συστήματος ιχνηλασιμότητας και πιστοποίηση σύμφωνα με το πρότυπο ISO 22005:2007

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2015

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2015

Δραστηριότητα Εii Σύστημα διαχείρισης της ασφάλειας των τροφίμων (ISO 22000:2005) Στόχος η ποιοτική και ασφαλής διαδικασία παραγωγής ελαιολάδου

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2015

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2015

Εκπαιδευτικό Υλικό Ανάπτυξη του κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού για τους 154 παραγωγούς της ΣΟΔ με στόχο την αποτελεσματικότερη κατάρτιση τους σε θέματα διατήρησης του περιβάλλοντος των ελαιώνων, μελέτης του εδάφους, θρέψης, άρδευσης, φυτοπροστασίας κ.α.  

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2015

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2015

Σήμανση ασφάλειας & υγιεινής στο χώρο εργασίας Όλοι οι ελαιοπαραγωγοί έχουν παραλάβει την κατάλληλη σήμανση που σχετίζεται με τα θέματα ασφάλειας και υγιεινής στο χώρο εργασίας τους.

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2016

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2016

Δραστηριότητα ΣΤii Δημιουργία ιστοσελίδας  

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2016

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2016

Ομαδική Εκπαίδευση στην Ομάδα Παραγωγών Η εκπαιδευτική συνάντηση πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Συλλόγου Κυριών και Δεσποινίδων. Σκοπός της παρουσίασης ήταν η εκπαίδευση στο Biv-AGRO 2.1&2.2/3 και Εi- Ιχνηλασιμότητα. Η εκπαίδευση διήρκησε πάνω από 2 ώρες, όπου πέρα από την παρουσίαση έγινε και συζήτηση σε τυχόν

ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016

ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016

Δραστηριότητα Βiv  Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Επικαιροποίηση της ομάδας ολοκληρωμένης διαχείρισης Επικαιροποίηση του εγχειριδίου ΣΟΔ Ανασκόπηση του ΣΟΔ Επικαιροποίηση του οργανογράμματος Σύνταξη του νέου εκπαιδευτικού υλικού Προγραμματισμός της εκπαίδευσης των παραγωγών

ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016

ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016

Δραστηριότητα Εi Εφαρμογή Συστήματος Ιχνηλασιμότητας   Νέα σύσταση της ομάδας HACCP Πραγματοποίηση εσωτερικής επιθεώρησης για την αποτελεσματικότητα του τρόπου ιχνηλάτισης Εκ νέου έλεγχος του διαγράμματος ροής του ελαιοτριβείου του Συνεταιρισμού Προγραμματισμός εκπαίδευσης εργαζομένων του ελαιοτριβείου Καταγραφή δεδομένων για τη δημιουργία βάσης δεδομένων του ηλεκτρονικού Συστήματος

ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016

ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016

Δραστηριότητα Εii  Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης της Ασφάλειας Τροφίμων (ISO 22000:2005)   Νέα σύσταση της ομάδας HACCP Ανασκόπηση ΣΔΑΤ Εκ νέου έλεγχος του διαγράμματος ροής του ελαιοτριβείου του Συνεταιρισμού Προγραμματισμός εκπαίδευσης για τους εργαζομένους του ελαιοτριβείου Πραγματοποίηση εσωτερικής επιθεώρησης

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016

ΠΑΓΙΑ Δραστηριότητα Δiv.1 Προμήθεια ανοξείδωτης δεξαμενής & σωληνώσεων  

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2016 – ΜΑΡΤΙΟΣ 2017

Δραστηριότητα Βiv Ανάπτυξη & εφαρμογή Συστήματος Ολοκληρωμένης  Διαχείρισης 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2016 – ΜΑΡΤΙΟΣ 2017

Δραστηριότητα Εi Ανάπτυξη και εφαρμογή συστήματος ιχνηλασιμότητας   εκπαίδευση προσωπικού στις 01/11/2016 επιτυχής επιθεώρηση του συστήματος από τον φορέα TUV HELLAS A.E. στις 11/11/2016 – έκδοση σχετικής βεβαίωσης εφαρμογής του συστήματος ενημέρωση της βάσης δεδομένων για το ηλεκτρονικό σύστημα ιχνηλασιμότητας iKnow

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2016 – ΜΑΡΤΙΟΣ 2017

Δραστηριότητα Εii Ανάπτυξη και εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης της ποιότητας και της ασφάλειας των τροφίμων   αναλύσεις σε δείγμα νερού που χρησιμοποιείται κατά την παραγωγική διαδικασία αναλύσεις σε δείγμα παραγόμενου ελαιολάδου πραγματοποίηση εκπαίδευσης στους εργαζομένους την 01/11/2016 εκπαίδευση για το εποχιακό προσωπικό στις 19/12/2016 επιτυχής επιθεώρηση

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2017 – ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2017

Δραστηριότητα Βiv  Ανάπτυξη και εφαρμογή Συστήματος Ολοκληρωμένης  Διαχείρισης    Επικαιροποίηση της ομάδας των 154 παραγωγών του ΣΟΔ Επικαιροποίηση του εγχειριδίου ΣΟΔ Επικαιροποίηση του οργανογράμματος Ανασκόπηση του ΣΟΔ (23/08/2017) Έκδοση οδηγιών προς τους παραγωγούς Εκτύπωση τετραδίων παραγωγών Προγραμματισμός εκπαίδευσης και σύνταξη σχετικού εκπαιδευτικού υλικού

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2017 – ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2017

Δραστηριότητα Γiii   Έργα επίδειξης που αποσκοπούν στην ανάκτηση και επαναχρησιμοποίηση των υποπροϊόντων του αγροκτήματος/ εκπαιδεύσεις παραγωγών Ορισμός ομάδας παραγωγών που θα εκπαιδευτούν Προγραμματισμός εκπαιδεύσεων παραγωγών Σύνταξη εκπαιδευτικού υλικού

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2017 – ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2017

Δραστηριότητα Εi   Ανάπτυξη και εφαρμογή συστήματος ιχνηλασιμότητας    Αλλαγή της σύστασης της ομάδας HACCP Πραγματοποίηση εσωτερικής επιθεώρησης (13/09/2017) Προγραμματισμός εκπαίδευσης του προσωπικού Πραγματοποίηση εκπαίδευσης πάνω στον τρόπο λειτουργίας της πλατφόρμας, της εισαγωγής δεδομένων και δημιουργίας βάσης δεδομένων στο πλαίσιο εφαρμογής Ηλεκτρονικού Συστήματος Ιχνηλασιμότητας

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2017 – ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2017

Δραστηριότητα Εii   Ανάπτυξη και εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης της ποιότητας και της ασφάλειας των τροφίμων   Αλλαγή της σύστασης της ομάδας HACCP Παράδοση εγχειριδίου του συστήματος στον υπεύθυνο ποιότητας Πραγματοποίηση εσωτερικής επιθεώρησης στις εγκαταστάσεις του ελαιοτριβείου Ανασκόπηση του συστήματος

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2017 – ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2017

Δραστηριότητα ΣΤi   Επικοινωνιακές δράσεις  Διοργάνωση ενημερωτικής επίσκεψης με στόχο τη γνωριμία των εκπροσώπων των Μέσων με τα στελέχη της Οργάνωσης Παραγωγών Διαρκής ανανέωση και εμπλουτισμός της θεματικής ιστοσελίδας που δημιουργήθηκε

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2017 – ΜΑΡΤΙΟΣ 2018

Δραστηριότητα Βiv – Ανάπτυξη και εφαρμογή Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης • Συμπλήρωση 154 τετραδίων παραγωγών • Επικαιροποίηση και διανομή εγχειριδίου οδηγιών σε 154 παραγωγούς • Ομαδική εκπαίδευση παραγωγών στις 13/03/2018 • Ατομικές καταρτίσεις των παραγωγών • Εσωτερική επιθεώρηση του ΣΟΔ από την 01/11/2017 έως τις 29/11/2017

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2017 – ΜΑΡΤΙΟΣ 2018

Δραστηριότητα Γiii – Έργα επίδειξης που αποσκοπούν στην ανάκτηση και επαναχρησιμοποίηση των υποπροϊόντων του αγροκτήματος/ εκπαιδεύσεις παραγωγών • Κατάρτιση περιεχομένου δεύτερης εκπαίδευσης με θέμα “Προστασία Υδάτινων Πόρων” • Διεξήχθησαν εκπαιδευτικά σεμινάρια για τους 154 παραγωγούς στις 13/03/2018 και στις 14/03/2018, με θέματα “Μείωση Αγροχημικών Μέσων

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2017 – ΜΑΡΤΙΟΣ 2018

Δραστηριότητα Εi – Ανάπτυξη και εφαρμογή συστήματος ιχνηλασιμότητας • Εκπαίδευση του προσωπικού του Α.Ε.Σ. Συκέας • Επιτυχής επιθεώρηση του συστήματος από τον φορέα TUV HELLAS A.E. στις 18/12/2017 – διατήρηση της πιστοποίησης με έκδοση σχετικής βεβαίωσης για την εφαρμογή του συστήματος • Ομαδική και ατομική

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2017 – ΜΑΡΤΙΟΣ 2018

Δραστηριότητα Εii – Ανάπτυξη και εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης της ποιότητας και της ασφάλειας των τροφίμων • Εσωτερική επιθεώρηση προς επιβεβαίωση και συμμόρφωση του Συστήματος Ασφάλειας των Τροφίμων με τις απαιτήσεις του προτύπου • Αναλύσεις νερού και ελαιολάδου • Εκπαίδευση του προσωπικού του Α.Ε.Σ. Συκέας •

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2017 – ΜΑΡΤΙΟΣ 2018

Δραστηριότητα ΣΤi – Επικοινωνιακές δράσεις • Δημιουργία ενημερωτικού απολογιστικού εντύπου • Ανανέωση και εμπλουτισμός της θεματικής ιστοσελίδας