• “Κορωνέϊκη” και “Αθηνολιά” της Συκέας

    Ο Συνεταιρισμός Αγροτικός Ελαιουργικός Συνεταιρισμό Συκέας Ο ιστορικός Αγροτικός Συνεταιρισμός Συκέας ιδρύθηκε το 1950 ως πιστωτικός και το 1968 μετατράπηκε σε ελαιουργικός συνεταιρισμός. Ο Συνεταιρισμός έχει ως στόχο την υποστήριξη των ελαιοπαραγωγών, καθώς και την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη τους μέσα από το θεσμό του......

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

Πρόσκληση 1

 Εκδήλωση ενδιαφέροντος για την επιλογή Συμβούλου Διαχείρισης για την υ π ο σ τ ή ρ ι ξ η τ η ς  Ο. Ε. Φ.  στην εφαρμογή των δραστηριοτήτων του εγκεκριμένου Προγράμματος Εργασίας. Για να δείτε την Πρόσκληση πατήστε ΕΔΩ

Για να δείτε το Αποτέλεσμα της Πρόσκλησης πατήστε ΕΔΩ

Πρόσκληση 2

 Εκδήλωση ενδιαφέροντος για την επιλογή Αναδόχου με σκοπό την υποστήριξη της Ο. Ε .Φ. για την υλοποίηση δραστηριοτήτων που αφορούν έργα παροχής υπηρεσιών στο πλαίσιο του εγκεκριμένου Προγράμματος Εργασίας.  Για να δείτε την Πρόσκληση πατήστε ΕΔΩ

Για να δείτε το Αποτέλεσμα της Πρόσκλησης πατήστε ΕΔΩ

Πρόσκληση 3

 Εκδήλωση ενδιαφέροντος για το έργο της δραστηριότητας “Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού” στο πλαίσιο της δράσης Βiv του εγκεκριμένου προγράμματος εργασίας της Ο.Ε.Φ.

Για να δείτε την Πρόσκληση πατήστε ΕΔΩ

Για να δείτε το Αποτέλεσμα της Πρόσκλησης πατήστε ΕΔΩ

Πρόσκληση 4

 Εκδήλωση ενδιαφέροντος για το έργο της δραστηριότητας Δiv.6 με τίτλο “Παροχή τεχνικής βοήθειας για τη διασφάλιση των συνθηκών υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων και της ποιότητας του ελαιοτριβείου κατά την παραλαβή και αποθήκευση” στο πλαίσιο του εγκεκριμένου προγράμματος εργασίας της Ο.Ε.Φ.

Για να δείτε την Πρόσκληση πατήστε ΕΔΩ

Για να δείτε το Αποτέλεσμα της Πρόσκλησης πατήστε ΕΔΩ

Πρόσκληση 5

 Εκδήλωση ενδιαφέροντος για το έργο της δράσης Δiv.5  με τίτλο “Προμήθεια δεξαμενών ελαιολάδου ” του εγκεκριμένου προγράμματος εργασίας της Ο.Ε.Φ.

Για να δείτε την Πρόσκληση πατήστε ΕΔΩ

Για να δείτε το Αποτέλεσμα της Πρόσκλησης πατήστε ΕΔΩ

Πρόσκληση 6

Eκδήλωση ενδιαφέροντος για το έργο της δράσης Δiv.2 με τίτλο “Προμήθεια αλεξικέραυνου/ αντιυπερτασικού εξοπλισμού” του εγκεκριμένου προγράμματος εργασίας της Ο.Ε.Φ. 

Για να δείτε την Πρόσκληση πατήστε ΕΔΩ

Για να δείτε το Αποτέλεσμα της Πρόσκλησης πατήστε ΕΔΩ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ

Τεχνικό Δελτίο

Για την επιλογή Αναδόχου για την υλοποίηση του έργου της δραστηριότητας Bii.1 με τίτλο Πιλοτική ανάπτυξη και εφαρμογή συστήματος λίπανσης σε 10 ελαιοπαραγωγούς της Ο.Ε.Φ. Για να δείτε το Τεχνικό Δελτίο πατήστε ΕΔΩ

Τεχνικό Δελτίο

Για την επιλογή Αναδόχου για την υλοποίηση του έργου της δραστηριότητας Biv με τίτλο Ανάπτυξη, εφαρμογή και πιστοποίηση Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης σε 320 ελαιοπαραγωγούς της Ο.Ε.Φ. σύμφωνα με τα εθνικά πρότυπα AGRO 2.1 & AGRO 2.2/3. Για να δείτε το Τεχνικό Δελτίο πατήστε ΕΔΩ

Τεχνικό Δελτίο

Για την επιλογή Αναδόχου για την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού στο πλαίσιο της δραστηριότητας Βiv.

Για να δείτε το Τεχνικό Δελτίο πατήστε ΕΔΩ

Τεχνικό Δελτίο

Για την επιλογή Αναδόχου για την υλοποίηση του έργου της δραστηριότητας Γiii.1 με τίτλο Διεξαγωγή μαθημάτων κατάρτισης επιτόπου στον αγρό για τους παραγωγούς της ΟΕΦ. Για να δείτε το Τεχνικό Δελτίο πατήστε ΕΔΩ

Τεχνικό Δελτίο

Για την επιλογή Αναδόχου για την υλοποίηση του έργου της δραστηριότητας Γiii.2 με τίτλο Ετήσια μέτρηση ανθρακικού αποτυπώματος/ Δημιουργία κλιματικά ουδέτερου προϊόντος. Για να δείτε το Τεχνικό Δελτίο πατήστε ΕΔΩ

Τεχνικό Δελτίο

Για την επιλογή Αναδόχου για την υλοποίηση του έργου της δραστηριότητας Γiv με τίτλο Χρήση ειδικού εργαλείου για την κατάρτιση και επικοινωνία των παραγωγών. Για να δείτε το Τεχνικό Δελτίο πατήστε ΕΔΩ

Τεχνικό Δελτίο

Για την επιλογή Αναδόχου για την υλοποίηση του έργου της δραστηριότητας Δiv.6 με τίτλο “Παροχή τεχνικής βοήθειας για τη διασφάλιση των συνθηκών υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων και της ποιότητας του ελαιοτριβείου κατά την παραλαβή και αποθήκευση”

Για να δείτε το Τεχνικό Δελτίο πατήστε ΕΔΩ

Τεχνικό Δελτίο

Για την επιλογή Αναδόχου για την υλοποίηση του έργου της δραστηριότητας Εi με τίτλο Ανάπτυξη και εφαρμογή Συστήματος εσωτερικής και εξωτερικής ιχνηλασιμότητας για τις εγκαταστάσεις της ΟΕΦ ΑΕΣ Συκέας. Για να δείτε το Τεχνικό Δελτίο πατήστε ΕΔΩ

Τεχνικό Δελτίο

Για την επιλογή Αναδόχου για την υλοποίηση του έργου της δραστηριότητας Εii με τίτλο Ανάπτυξη και εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης της ποιότητας και της ασφάλειας των τροφίμων στις εγκαταστάσεις του ελαιοτριβείου του ΑEΣ Συκέας. Για να δείτε το Τεχνικό Δελτίο πατήστε ΕΔΩ

Τεχνικό Δελτίο

Για την επιλογή Αναδόχου για την υλοποίηση του έργου της δραστηριότητας ΣΤi με τίτλο “Επικοινωνιακό πρόγραμμα της Ο.Ε.Φ. Προβολή και προώθηση μέσω Διαφήμισης, Δημοσίων Σχέσεων, Δημιουργικού Σχεδιασμού και Περιεχομένου, Ενημέρωσης και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης.”. Για να δείτε το Τεχνικό Δελτίο πατήστε ΕΔΩ

Τεχνικό Δελτίο

Για την επιλογή Αναδόχου για την υλοποίηση του έργου της δραστηριότητας ΣΤii με τίτλο “Προβολή και Προώθηση μέσω Νέων Ψηφιακών

Εργαλείων”. Για να δείτε το Τεχνικό Δελτίο πατήστε ΕΔΩ

ΣΥΚΕΑ-18